Тази есен, спечели с твоя кредит от Ferratum.

До 25.12.2022 всеки наш клиент може да спечели една от страхотните ни награди.

За кампанията

Всички говорят, че ни очаква тежка зима. Ако имаш нужда от финансова подкрепа, знай, че Ferratum е до теб. И за да ти го покажем, сме подготвили подаръци за нашите клиенти.

В периода 18.10 - 25.12.2022 г. всеки наш клиент може да се регистрира в томбола за една от 38 страхотни награди. Няма значение дали си ползвал кредит до заплата или на вноски, единственото условие е да имаш активен кредит от Ferratum към датата на регистрация.

Какво се иска от теб?

Да попълниш формата за регистрация като кликнеш на бутона по-долу - попълвайки формата се съгласяваш с общите условия на кампанията, които ще намериш в тази страница.

Правила на кампанията

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Организатор на кампанията „Зима 2022“ e „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (Ferratum) и се провежда на уеб сайта на Ferratum www.ferratum.bg.

„Фератум България“ ЕООД е дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200599406 и седалище: 1712 СОФИЯ, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 9, офис 20.

Решението на Организатора за провеждането на тази кампания, съгласно тези правила, е финално и е обвързващо за всички участници. Официалните правила са изработени и ще бъдат оповестени публично на https://www.ferratum.bg

Раздел 2. Териториален обхват на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на цялата страна, съобразно дейността на „Фератум България“ ЕООД.

Раздел 3. Продължителност на кампанията

Кампанията стартира в 00.00 ч. на 18.10.2022 г. и приключва в 23.59 ч. на 25.12.2022 г.

Раздел 4. Регистрация за участие в кампанията

Участието в кампанията е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД, а именно:

  • Кредит на вноски за суми до 6000 лева и срок на връщане до 18 месеца;

  • Кредит до заплата за суми до 1000 лева и срок на връщане до 45 дни.

Участникът следва да въведе при регистрация номера на договора за активния си кредит с Ferratum.

Участник в кампанията може да бъде всеки, който има активен кредит от Ferratum, усворн чрез страницата на Ferratum www.ferratum.bg или през партньорски офис и който няма забава по изплащането на текущия си кредит. Всеки участник може да спечели само една награда

Раздел 5. Право на участие в кампанията

Право на участие в кампанията придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което е изпълнило условието за участие, описано в Раздел 4. „Регистрация за участие в кампанията“.

Участниците, в кампанията, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Дружеството няма задължение да отправи промоционалното предложение до всеки клиент, отговарящ на условията за право на участие в кампанията. Предложенията се отправят на случаен принцип според техническите възможности на Ferratum като Ferratum се стреми предложението да достигне до максимален брой клиенти, като също така информацията се публикува и на уеб сайта на Ferratum.

Раздел 6. Описание на наградите

Наградите, които организаторът осигурява са:

  • 20 предплатени, непрезареждаеми дебитни карти на стойност 300 лв.

  • 10 предплатени, непрезареждаеми дебитни карти на стойност 500 лв.

  • предплатени, непрезареждаеми дебитни карти на стойност 1000 лв.

  • 3 безвъзмездни кредита за суми до 6000 лв., които са били вече усвоени от клиента – при спечелване на тази награда, остатъкът от активния кредит на клиента към датата на спечелване, както и всички дължими суми по съответния кредит се опрощават опрощават и вземането се счита за погасено от деня на потвърждение, че спечелилият приема наградата

Раздел 7. Механизъм на получаване на промоционалното предложение

Всеки участник, който отговаря на условията в Раздел 5. Право на участие в кампанията, може да спечели една от 38-те награди, посочени в Раздел 6. Описание на наградите.

Печелившите ще бъдат определени на произволен, лотариен принцип, чрез random.org на 29.12.2022 г. Печелившите ще бъдат обявени в секция Победители.

Със спечелилилите участници ще се свърже представител на Организатора, като по този начин ще бъдат уведомени за наградата.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от датата на неговото обявяване, то същият губи право да получи наградата си и тя може да се предоставя на следващ по ред изтеглен участник. Следващ по ред изтеглен участник е лице, което се определя на произволен, лотариен принцип, чрез random.org и се обявява непосредствено след изтичане на срока по предходното изречение.

Дружеството изпраща наградата в рамките на 10 работни дни от датата на свързване с участника на адреса по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от кредитополучателя.

В случай, че кредитополучателят упражни правото си по чл. 12 от Общите условия, уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние, то същият дължи връщане на наградата или на нейната левова равностойност на „Фератум България“ ЕООД. Предметните награди следва да нямат повреди и да не са използвани. Наградата може да бъде върнат на адреса на централен офис: гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ 51, вх. А, етаж. 9, офис 20. Сумата може да бъде върната чрез превод по банков път по сметка BG89BPBI79421079675802 към Пощенска банка.

Раздел 8. Получаване на наградата

8.1. Предметните награди се получават лично от спечелилия участник на посочен от него адрес чрез избрана от Организатора спедиторска компания, при попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемо-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Всяка една от предоставените предметни награди в кампанията е на стойност, по-висока от изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

8.2. Наградите, представляващи „безвъзмезден кредит“ се предоставят на потребителя след изричното му писмено съгласие да получи наградата. Победителят получава удостоверение за липса на задължения към дружеството. Наградата е до размера на непогасената част по кредита и с приемането на наградата спечелилият потвърждава, че няма претенции от каквото и да е естество за по-голям размер на сумата от тази дължима от него към Ferratum към датата, на която е спечелил наградата, до пълното погасяване на дълга му към Ferratum. С приемане на наградата печелившият участник декларира, че няма финансови претенции към Ferratum относно спечелената награда. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. В случай, че опростената сума по кредита надхвърля стойността, изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

Раздел 9. Публичност

Настоящите правила ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на кампанията на следната страница: https://www.ferratum.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

С участието си в тази кампания, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват, включително техните срокове и условия.

Раздел 10. Защита на личните данни. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Участниците в кампанията изрично и доброволно дават съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва /използва личните им данни, до които Дружеството е получило достъп по повод участието им в кампанията, само за целите, свързани с нея и организирана от „Фератум България” ЕООД.

Дружеството няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън кампанията, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие, че спечелилият участник е известен за това предоставяне. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„Фератум България” ЕООД притежава удостоверение за опериране като небанкова финансова институция от БНБ, както и удостоверение за Администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

Раздел 11. Прекратяване на кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с „Раздел 9. Публичност“, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които да осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

При прекратяване на кампанията няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация след датата на прекратяване на кампанията

Раздел 11. Заключителни разпоредби

Организаторът на кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.ferratum.bg

Раздел 12.Спорове.

Всеки спор възникнал между Организатора и участниците в настоящата кампания се решават чрез извънсъдебно споразумение между страните. Ако такова не бъде постигнато , спорът се отнася пред компетентния български съд в град София с цел защита на законни права и интереси.

НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СА ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел 13. Победители.

Ще бъдат обявени тук на 29.12.2022 г.

Sorry, there are errors on the page: