Ноемврийска игра

Раздел 1. Организатор на играта и официални правила

Организатор на играта „Ноемврийска игра“ e „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  (Ferratum)  и се  провежда на следната интернет страница на дружеството, а именно: https://www.ferratum.bg .

 „Фератум България“ ЕООД е дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200599406 и седалище: 1712 СОФИЯ, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 9, офис 20.

Решението на Организатора за провеждането на тази игра, съгласно тези правила, е финално и е обвързващо за всички участници. Официалните правила са изработени и ще бъдат оповестени публично  на https://www.ferratum.bg

Раздел 2. Териториален обхват на играта

Играта се организира и провежда на територията на цялата страна, съобразно дейността на  „Фератум България“ ЕООД.

Раздел 3. Продължителност на играта

Играта стартира на 01.11.2018 г. и ще продължи до 24:00 ч. на 30.11.2018 г. .

Раздел 4. Регистрация за  участие в играта

Участието в играта е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД, а именно:

  • Кредит на вноски до 4000 лева;
  • Заем до заплата до 1000 лева.

Участник в играта може да бъде всеки, усвоил кредит чрез страницата на Ferratum www.ferratum.bg/ barzakasa.bg/ luckycredit.bg/ e-cash.bg/ ekspresnakasa.bg и/или чрез партньорски офис в посочения период на играта в Раздел 3 от настоящите Условия.

Раздел 5. Право на участие в играта

Право на участие в играта придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което, в посочения период на играта, е изпълнило условието за участие, описано в   Раздел 4. „Регистрация за  участие в играта“ от настоящите Общи условия на Играта.

Участниците, в настоящата игра, следва да имат местожителство на територията на Република България.

В играта нямат право да участват служители на „Фератум България“ ЕООД  и техни роднини по права линия без ограничения.

Раздел 6. Описание на наградата

Общият брой на наградите е 3. Едно лице може да спечели само една награда.

Наградите, които организаторът осигурява са: 

  • 1 бр. смартфон Huawei P20 lite;
  • 2 бр.  ваучери на стойност 100  /сто/ лева всеки за спортен магазин;
  • 1 бр. смарт гривна  Fitness tracker ID115.

Стойността на предоставяната от “Фератум България“ ЕООД награда по настоящия раздел надвишава 30 лв. 

Раздел 7. Механизъм за спечелване на награда

Победителите ще бъдат обявени на 03.12.2018 г.  на интернет страницата на Ferratum:  https://www.ferratum.bg съгласно правилата за защита на личните данни.

Печелившите ще бъдат определени на произволен, лотариен принцип, чрез random.org. Освен на посочената по-горе страница, организаторът на играта дава възможност за получаване на информация относно наградата и спечелилия на тел. 0700 11 088 в работни дни между 9:00 ч. и 18:00 ч.

Спечелилият участник ще бъде потърсен от представител на Организатора, като по този начин ще бъде уведомен за наградата.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от  датата на неговото обявяване, то същият губи право да получи  наградата си и тя се предоставя наследващия по ред изтеглен участник. Следващ по ред изтеглен участник е лице, което се определя на произволен, лотариен принцип, чрез random.org и се обявява непосредствено след изтичане на срока по предходното изречение.

С приемането на награда по настоящите Официални правила с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия Закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. 

С оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ, печелившият следва да предостави свои лични данни и да даде изричното си съгласие за тяхното обработване. „Фератум Бълфария“ ЕООД не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на спечелилия, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата.

Раздел 8. Получаване на наградата

Участникът, който е спечелил, следва да се свърже с организаторите на играта с цел получаване на наградата. Всички контакти и телефони на организатора са публикувани на интернет страницата на Ferratum https://www.ferratum.bg/ .

Наградата се получава лично от спечелилия участник на място в офиса на Организатора, при попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемо-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. 

Организаторът дава възможност наградата да бъде изпратена и по куриер, в случай ,че победителят няма възможност да получи наградата в офис на Организатора. 

Раздел 9. Публичност

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на играта на следната страница:  https://www.ferratum.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

С участието си в тази ИГРА, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват, включително техните срокове и условия.

Раздел 10. Защита на личните данни. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Участниците в играта изрично и доброволно дават съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва /използва личните им данни, до които Дружеството е получило достъп по повод участието им в промоцията, само за целите, свързани с тази игра, организирана от  „Фератум България” ЕООД.

Дружеството няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие, че спечелилият участник е известен за това предоставяне. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„Фератум България” ЕООД притежава удостоверение за опериране като небанкова финансова институция от БНБ, както и удостоверение за Администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

Раздел 11. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с „Раздел 9. Публичност“, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които да осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

При прекратяване на Играта няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация.                                                                                      

Раздел 12. Заключителни разпоредби

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.ferratum.bg 

Раздел 13.Спорове.

Всеки спор възникнал между Организатора и участниците в настоящата игра се решават чрез извънсъдебно  споразумение между страните. Ако такова не бъде постигнато , спорът се отнася пред компетентния български съд в град София с цел защита на законни права и интереси.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СА ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Победители: 

Нурай Мехмед - вуачер за спортна екипировка

Георги Димитров  - смарт гривна

Евелина Панчева - смартфон Huawei p20 lite.