ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "ОТПРАЗНУВАЙ ДЕНЯ НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО С ФЕРАТУМ"

О Ф И Ц И А Л Н И    П Р А В И Л А    Н А   И Г Р А Т А

 

“Отпразнувай деня на любовта и виното с Фератум“

Н А  „Ф Е Р А Т У М   Б Ъ Л Г А Р И Я”   Е О О Д

 

Раздел 1. Организатор на играта и официални правила

 

Организатор на играта “Отпразнувай деня на любовта и виното с Фератум“ e „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  (Ferratum)  и се  провежда на следните интернет страници на дружеството, а именно: https://www.ferratum.bg  и https://www.facebook.com/Ferratum.bg

 „Фератум България“ ЕООД е дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200599406 и седалище: гр. София, ПК 1700, ул. Проф. Георги Брадистилов“ № 4, Ет. 2.

Решението на Организатора за провеждането на тази игра, съгласно тези правила, е финално и е обвързващо за всички участници. Официалните правила са изработени и ще бъдат оповестени публично  на https://www.ferratum.bg

 

Раздел 2. Териториален обхват на играта

 

Играта се организира и провежда на територията на цялата страна, съобразно дейността на  „Фератум България“ ЕООД

 

Раздел 3. Продължителност на играта

Играта стартира на 01.02.2017 г. и ще продължи до 14.02.2017 г.

 

Раздел 4. Регистрация за  участие в играта

Участието в играта е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на Фератум България ЕООД, а именно:

  • Кредит на вноски до 2000 лева;
  •  Заем до заплата до 700 лева.

Всеки може да отиде на страницата на Фератум www.ferratum.bg и да кандидатства онлайн за кредит и/или чрез партньорски офис. Важното е кредитът да бъде одобрен, изплатен и усвоен и по този начин се  предоставя възможност за спечелване на  наградата.

 

 

 

Раздел 5. Право на участие в играта

Право на участие в играта, придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което в периода 01.02.2017 г. до 14.02.2017 г. , е изпълнило условието за участие, описани в  предходния Раздел 4. „Регистрация за  участие в играта“ от настоящите Общите условия на играта.

Участниците в настоящата игра, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Участието в играта не е безвъзмездно и обвързано с усвояването на един от предлаганите кредитни продукти на  „Фератум България“ ЕООД .

В играта нямат право да участват служители на „Фератум България“ ЕООД  и техни роднини по права линия без ограничения.

 

Раздел 6. Описание на наградата

Наградата, която организаторът осигурява е: УИКЕНД ЗА ДВАМА , две нощувки за двама, с включени закуски и вечери.

Спечелената награда не може да бъде заменена за нейният паричен и/или левов еквивалент в брой.

 

Раздел 7. Механизъм за спечелване на награда

 

Наградата ще бъде обявена на 16.02.2017 г., на следните интернет страници:  https://www.ferratum.bg иhttps://www.facebook.com/Ferratum.bg

 

Печелившият ще бъде определен на произволен, лотариен принцип, в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Името на спечелилия, ще бъде обявено  на https://www.ferratum.bg и https://www.facebook.com/Ferratum.bg , като ще бъде  публикувано единствено първото име и фамилия на печелившите.

 Освен на посочените по-горе страници, организаторът на играта дава възможност за получаване на информация относно наградата и спечелилия на тел. 0700 11 088 в работни дни между 9 ч. и 18 ч.

Спечелилия участник, ще бъде потърсен от представител на Организатора и по този начин ще бъде уведомен за награда. Комисията по теглене на наградата, освен печелившия ще изтегли и един резервен участника в случай, че спечелилият не бъде открит или при откриване и  уведомяване, след това не  потърси наградата си в десетдневен срок.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от  датата на нейното изтегляне, то същият губи право да получи  наградата си и тя се предоставя на резервния участник.

В случай, че Дружеството не успее да се свърже и с изтегления резервен печеливш участник и той не потърси наградата в 5 (пет) работни дни от датата на нейното изтегляне, тя остава собственост на Дружеството.

 

Раздел 8. Получаване на наградата

Участникът, който е спечелил, следва да се свържат в организаторите на играта с цел получаване на наградата. Всички контакти и телефони на организатора са публикувани на интернет страницата на „Фератум България“ ЕООД https://www.ferratum.bg/ .

Наградата се получава лично от спечелилия участник, след представяне на лична карта, попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемно-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. Същата следва да бъде получена в офиса на „Фератум България“ ЕООД, с адрес  гр. София, ул. Проф. Георги Брадистилов“ № 4, Ет. 2, Офис 3.1, от спечелилия.

Организаторът дава възможност наградата да бъде изпратена и по куриер, ако последното изрично е е договорено между страните (между спечелилия и Организатора на промоцията).

 

Раздел 9. Публичност

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на играта на следните страници:  https://www.ferratum.bg и https://www.facebook.com/Ferratum.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

С участието си в тази ИГРА, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да ги спазват включително техните срокове и условия

 

Раздел 10. Защита на личните данни. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Участниците в играта изрично и доброволно дават съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва /използва личните им данни, до които Дружеството е получило достъп по повод участието им в промоцията, за целите на рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Дружеството, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Дружеството до тях, на адресите им (пощенски, е-майл и др.) и/или на телефона/телефоните им, които адреси/ телефони са предоставили по повод участието си в настоящата игра.   

Всички данни за участниците, събрани посредством играта могат да бъдат използвани за целите на опериране на бизнеса и маркетинговите цели на „Фератум България” ЕООД.

„Фератум България” ЕООД. притежава удостоверение за опериране като небанкова финансова институция от БНБ, както и удостоверение за Администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

 

Раздел 11. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с „Раздел 9. Публичност“. В случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които да осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

При прекратяване на играта няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация.

                                                                                                         

Раздел 11. Заключителни разпоредби

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.ferratum.bg 

 

Раздел 12.Спорове.

 Всеки спор възникнал между Организатора и участниците в настоящата играта се решават чрез постигната договорка извънсъдебно. Ако такова не бъде постигната от страните, с цел защита на права и накърнени интереси същите (страните) имат право да потърсят правна помощ от компетентния български съд в град София.

 

 

НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СА ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

 

Победител: Десислава Илиева