Официални правила на кампанията „Пари за твоето лято“

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Организатор на кампанията „Пари за твоето лято“  e „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  (Ferratum)  и се  провежда на уеб сайта на Ferratum www.ferratum.bg .

 „Фератум България“ ЕООД е дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200599406 и седалище: 1712 СОФИЯ, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 9, офис 20.

Решението на Организатора за провеждането на тази кампания, съгласно тези правила, е финално и е обвързващо за всички участници. Официалните правила са изработени и ще бъдат оповестени публично  на https://www.ferratum.bg

 

Раздел 2. Териториален обхват на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на цялата страна, съобразно дейността на  „Фератум България“ ЕООД.

 

Раздел 3. Продължителност на кампанията

Кампанията стартира в 00.00 ч. на 26.06.2021 г. и приключва в 23.59 ч. на 12.09.2021 г.

 

Раздел 4. Регистрация за  участие в кампанията

Участието в кампанията е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД, а именно:

  • Кредит на вноски за суми до 6000 лева и срок на връщане от 2 до 18 месеца;
  • Заем до заплата за суми до 1000 лева и срок на връщане от 5 до 45 дни.

 

Участникът следва да въведе по време на кандидатстването си получения от Ferratum промокод.

Промокодът е цифрово и/или буквено означение, което се предоставя от Ferratum на клиент. Промокодът се въвежда в специално поле на уебсайта по време на подаване на заявката за кредит.

Участник в кампанията може да бъде всеки, усвоил кредит от Ferratum в посочения период на кампанията в Раздел 3  от настоящите Правила чрез страницата на Ferratum  www.ferratum.bg/ или през партньорски офис и който няма забава по изплащането на текущия си кредит. Участник, който е спечелил награда в рамките на текущата промоция, няма право да участва за нова награда.

 

Раздел 5. Право на участие в кампанията

Право на участие в кампанията придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което е изпълнило условието за участие, описано в   Раздел 4. „Регистрация за  участие в кампанията“.

В кампанията могат да участват лоялни клиенти, както и лица, които към момента на кандидатстване нямат активен кредит към „Фератум България“ ЕООД.

За целите на кампанията "лоялен клиент" е всяко лице, усвоило поне един кредит от "Фератум България" ЕООД и погасило задължението си в срок или в рамките на 60 дни от падежната дата.

Участниците, в кампанията, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Дружеството няма задължение да отправи промоционалното предложение до всеки клиент, отговарящ на условията за право на участие в кампанията. Предложенията се отправят на случаен принцип според техническите възможности на Ferratum като Ferratum се стреми предложението да достигне до максимален брой клиенти, като също така информацията се публикува и на уеб сайта на Ferratum.

 

Раздел 6. Описание на наградите

Наградите, които организаторът осигурява са:

  • 6 безвъзмездни заема до заплата за суми до 1000 лв., които са били вече усвоени от клиента – при спечелване на тази награда, активният кредит на клиента, както и всички дължими суми по съответния кредит се опрощават и вземането се счита за погасено от деня на потвърждение, че спечелилият приема наградата.
  • 3 безвъзмездни кредита на вноски за суми до 6000 лв., които са били вече усвоени от клиента – при спечелване на тази награда, остатъкът от активния кредит на клиента към датата на спечелване, както и всички дължими суми по съответния кредит се опрощават опрощават и вземането се счита за погасено от деня на потвърждение, че спечелилият приема наградата.
  • 12 смартфона Samsung Galaxy A52
  • 3 надуваеми канута
  • 3 падъл борда
  • 3 планински велосипеда
  • 3 дрона

 

Раздел 7. Механизъм на получаване на промоционалното предложение

Всеки участник, който отговаря на условията в Раздел 5. Право на участие в кампанията, може да спечели една от 33-те награди, посочени в Раздел 6. Описание на наградата.

Печелившите  ще бъдат определени на произволен, лотариен принцип, чрез random.org на три пъти - съответно на 20.07.2021 г., на 20.08.2021 г. и на 20.09.2021 г. При всяко от тегленията ще бъдат раздадени по една трета от всеки вид награди, а именно – по 1 дрон, 1 велосипед, 1 падъл борд, 1 кану, 4 смартфона, 1 безвъзмезден кредит на вноски за сума до 6000 лв. и 2 безвъзмездни заема до заплата за суми до 1000 лв. В рамките на същия ден, печелившите ще бъдат обявени на сайта на дружеството.

Със спечелилилите участници ще се свърже представител на Организатора, като по този начин ще бъдат уведомени за наградата.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от  датата на неговото обявяване, то същият губи право да получи  наградата си и тя може да се предоставя на следващ по ред изтеглен участник. Следващ по ред изтеглен участник е лице, което се определя на произволен, лотариен принцип, чрез random.org и се обявява непосредствено след изтичане на срока по предходното изречение.

Дружеството изпраща наградата в рамките на 10 работни дни от датата на свързване с участника на адреса по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от кредитополучателя.

В случай, че кредитополучателят упражни правото си по чл. 12 от Общите условия, уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние, то същият дължи връщане на наградата или на нейната левова равностойност на „Фератум България“ ЕООД. Предметните награди следва да нямат повреди и да не са използвани. Наградата може да бъде върнат на адреса на централен офис: гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ 51, вх. А, етаж. 9, офис 20. Сумата може да бъде върната чрез превод по банков път по сметка BG89BPBI79421079675802 към Пощенска банка.

 

Раздел 8. Получаване на наградата

8.1. Предметните награди се получават лично от спечелилия участник на посочен от него адрес чрез избрана от Организатора спедиторска компания, при попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемо-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Всяка една от предоставените предметни награди в кампанията е на стойност, по-висока от изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на

деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

8.2. Наградите, представляващи „безвъзмезден заем до заплата“ или „безвъзден кредит на вноски“ се предоставят на потребителя след изричното му писмено съгласие да получи наградата. Победителят получава удостоверение за липса на задължения към дружеството. Наградата е до размера на непогасената част по кредита и с приемането на наградата спечелилият потвърждава, че няма претенции от каквото и да е естество за по-голям размер на сумата от тази дължима от него към Фератум към датата, на която е спечелил наградата, до пълното погасяване на дълга му към Ferratum. С приемане на наградата печелившият участник декларира, че няма финансови претенции към Фератум относно спечелената награда. Съгласно ЗМДТ опрощаването на вземания се третира като дарение и за него следва да се внесе местен данък. Местният данък е дължим от получателя на дарението. Победителят следва да го декларират чрез подаване на декларация по образец в общината, в която се води по постоянен адрес, като срока за това е 2 месеца от получаването на дарението.

 

Раздел 9. Публичност

Настоящите правила ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на кампанията на следната страница:  https://www.ferratum.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

С участието си в тази кампания, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват, включително техните срокове и условия.

 

Раздел 10. Защита на личните данни. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Участниците в кампанията изрично и доброволно дават съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва /използва личните им данни, до които Дружеството е получило достъп по повод участието им в кампанията, само за целите, свързани с нея и организирана от  „Фератум България” ЕООД.

Дружеството няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън кампанията, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие, че спечелилият участник е известен за това предоставяне. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„Фератум България” ЕООД притежава удостоверение за опериране като небанкова финансова институция от БНБ, както и удостоверение за Администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

 

Раздел 11. Прекратяване на кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с „Раздел 9. Публичност“, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които да осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

При прекратяване на кампанията няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация след датата на прекратяване на кампанията

                                                                                                         

Раздел 11. Заключителни разпоредби

Организаторът на кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.ferratum.bg 

 

Раздел 12.Спорове.

Всеки спор възникнал между Организатора и участниците в настоящата кампания се решават чрез извънсъдебно  споразумение между страните. Ако такова не бъде постигнато , спорът се отнася пред компетентния български съд в град София с цел защита на законни права и интереси.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СА ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

 

Раздел 13. Победители.

Победители от първо теглене на 20.07.2021 г.:

1. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1036025  ПЕЧЕЛИ ПАДЪЛ БОРД

2. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1036586  ПЕЧЕЛИ СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY А52

3. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1036800  ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН КРЕДИТ НА ВНОСКИ

4. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1042601  ПЕЧЕЛИ ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕД

5. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1037801  ПЕЧЕЛИ НАДУВАЕМ КАЯК

6. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1038608  ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

7. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1036166  ПЕЧЕЛИ ДРОН

8. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1039024  ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

9. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1037796  ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ДО ЗАПЛАТА

10. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1043697 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ДО ЗАПЛАТА

11.  Клиент, усвоил кредит с договор номер 1034604 ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

Постъпил е официален отказ от клиент, усвоил кредит с договор номер 1036025 да получи наградата си.

На 23.07.2021 г. е изтеглен нов победител за наградата падъл борд:

1  Клиент, усвоил кредит с договор номер 1041079 ПЕЧЕЛИ ПАДЪЛ БОРД. 

 

Победители от второ теглене на 20.08.2021 г.:

1. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1045094 ПЕЧЕЛИ ПАДЪЛ БОРД

2. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1054275 ПЕЧЕЛИ СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY А52

3. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1053949 ПЕЧЕЛИ СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY А52

4. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1053810 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ДО ЗАПЛАТА

5. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1047362 ПЕЧЕЛИ НАДУВАЕМ КАЯК

6. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1045562 ПЕЧЕЛИ ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕД

7. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1052267 ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

8. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1050556 ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

9. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1044437 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН КРЕДИТ НА ВНОСКИ

10. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1049791 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ДО ЗАПЛАТА

11.  Клиент, усвоил кредит с договор номер 1052372 ПЕЧЕЛИ ДРОН

 

Победители от второ теглене на 20.09.2021 г.:

1. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1062455 ПЕЧЕЛИ ПАДЪЛ БОРД

2. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1062700 ПЕЧЕЛИ СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY А52

3. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1062917 ПЕЧЕЛИ СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY А52

4. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1063631 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ДО ЗАПЛАТА

5. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1062208 ПЕЧЕЛИ НАДУВАЕМ КАЯК

6. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1059578 ПЕЧЕЛИ ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕД

7. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1060452 ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

8. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1063049 ПЕЧЕЛИ SAMSUNG GALAXY А52

9. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1062936 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН КРЕДИТ НА ВНОСКИ

10. Клиент, усвоил кредит с договор номер 1061327 ПЕЧЕЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ДО ЗАПЛАТА

11.  Клиент, усвоил кредит с договор номер 1060391 ПЕЧЕЛИ ДРОН