Препоръчай Ferratum на приятел и спечели 50 лв.!

Осигури си допълнителен доход - препоръчай Ferratum на приятел, роднина или познат, който има нужда от кредит на вноски или бърз заем до заплата.

За всеки препоръчан от теб нов клиент, който кандидатства онлайн, бъде одобрен за кредит и го усвои, ние ще ти се отблагодарим с подарък под формата на ваучер за пазаруване на стойност 50 лв.

И това важи за всеки един препоръчан от теб клиент. Колкото повече препоръчваш и изпълнят условията, толкова повече подаръци ще получиш... Хайде твой ред е!

Доволен си от услугите на Ferratum? Препоръчай ни на твой приятел!

  • Дай му Промо кода, който ти изпратихме по имейл или чрез SMS.
  • Кажи му да кандидатства на https://www.ferratum.bg.
  • Не пропускай да му обясниш, че задължителното трябва да въведе кода в полето "Промо код"

Твой приятел ти е препоръчал Ferratum? Ако досега не си бил наш клиент:

  • Използвай Промо кода, който ти е изпратил твоя приятел. 
  • Въведи го в полето "Промо код", когато кандидатстваш за кредит от Ferratum.
  • Очаквай отговор на искането за заем до минути.

Въпроси

Кой може да участва в промоцията?

В промоцията могат да вземат участие лица, които вече са имали кредит от „Фератум България“ ЕООД и желаят да препоръчат Ferratum на техен приятел, или пък са получили електронно съобщение от „Фератум България“ ЕООД с промо код.

На кого да препоръчам?

Препоръчай на твой приятел, познат или роднина, който досега не е имал кредит от Ferratum.

Как да препоръчам приятел?

  1. Дай му промо кода, който ти изпратихме по имейл и/или SMS
  2. Кажи му да кандидатства на https://www.ferratum.bg
  3. Не пропускай да му обясниш, че задължително трябва да въведе кода в полето „Промо код“, когато попълва искането за кредит.

Загубих промо кода, който получих, как мога да получа нов?

Свържи се по един от каналите (чат, e-mail, телефон) с нашия страхотен екип за Обслужване на клиенти и те ще ти предоставят промо кода.

Какъв подарък ще получа?

Ако твой приятел усвои заем до заплата или кредит на вноски от нас, ще получиш подарък под формата на ваучер за пазаруване в търговската мрежа на стойност 50 лв.

Има ли ограничение в броя приятели, които мога да препоръчам?

Не. Колкото повече приятели препоръчаш и те покрият условията на кампанията,толкова повече подаръци по 50 лв. под формата на ваучер за пазаруване. 

Общи условия на промоцията "Препоръчай на приятел"

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила
Организатор на промоцията „Препоръчай на приятел“ e „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (Ferratum) и се провежда онлайн при кандидатстване за кредит на www.ferratum.bg. „Фератум България“ ЕООД е дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200599406 и седалище: 1712 СОФИЯ, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 9, офис 20. Решението на Организатора за провеждането на тази промоция, съгласно тези правила, е финално и е обвързващо за всички участници. Официалните правила са изработени и ще бъдат оповестени публично на https://www.ferratum.bg

Раздел 2. Териториален обхват на промоцията
Промоцията се организира и провежда на територията на цялата страна, съобразно дейността на „Фератум България“ ЕООД.

Раздел 3. Продължителност на промоцията
Промоцията стартира на 01.01.2021 г. и приключва на 31.12.2021 г.

Раздел 4. Регистрация за участие в промоцията
Участието в промоцията е обвързано с кандидатстване за кредит за първи път, при което новият клиент (наричан тук и по-долу „Участника“) посочва уникален код на друг клиент. Уникалният код е номер на заем, за който клиентът е уведомен, че има право да предостави на друго лице за целите на промоцията. Уникалният код може да бъде предоставян на повече от едно лице. Клиентът (наричан тук и по-долу „Клиента“), който предоставя уникалния код, е клиент на Ferratum с предходно усвоен кредит, който обслужва редовно, и се е съгласил да получава маркетингови предложения от страна на „Фератум България“ ЕООД. Участникът е физическо лице, което кандидатства за първи път за кредит към Ferratum. Участието в промоцията е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД - Заем до заплата от 50 до 1000 лева. от 5 до 45 дни или Кредит на вноски от 400 до 5000 лева от 2 до 12 месеца. Участието в промоцията се осъществява на страницата на Ferratum www.ferratum.bg. Клиентът получава инструкция по електронна поща и/ или смс как следва да бъде въведен уникалният код.

Раздел 5. Право на участие в промоцията
Право на участие в промоцията придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което е изпълнило условието за участие, описано в Раздел 4. „Регистрация за участие в промоцията“ от настоящите Общи условия на Промоцията, Участниците, в промоцията, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Раздел 6. Описание на промоцията
Промоцията включва подарък под формата на ваучер за пазаруване в търговската мрежа на стойност 50 /петдесет/ лева. Подаръкът се получава от Клиента за всеки усвоен и изплатен заем от Участник, за който при кандидатстване Участникът е посочил уникалния код на Клиента в мястото за въвеждане на „Промо код“ на www.ferratum.bg. Информация в кои търговски обекти може да бъде използван ваучерът е достъпна на сайта на издателя му.

Раздел 7. Механизъм на получаване на промоционалното предложение
Клиентът, избрал да се възползва от промоционалното предложение, получава своя ваучер след като Участникът въвел уникалния код е одобрен за кредит, усвоил го е и не е упражнил законовото си право за отказ от кредит в рамките на 14 дни. Дружеството изпраща ваучера в рамките на три седмици от усвояването на кредита от Участника на адреса по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от Клиента. В случай, че Участникът кредитополучател упражни правото си по чл. 12 от Общите условия, уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние, то Ferratum не дължи изпращане на ваучер на Клиента и Клиента се съгласява, че в този случай няма да получи награда. Ако Ferratum е изпратил ваучера преди Участника да упражни правото си на отказ, Клиентът дължи връщане на ваучера или на неговата левова равностойност на „Фератум България“ ЕООД. Ваучерът следва да няма повреди и да не е използван. Ваучерът може да бъде върнат на адреса на централен офис: гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ 51, вх. А, етаж. 9, офис 20. Сумата може да бъде върната чрез превод по банков път по сметка BG89BPBI79421079675802 към Пощенска банка. Ако дружеството не успее да се свърже с Клиента за получаване на ваучера в 5-дневен срок от усвояването на кредита от Участника, Клиентът се задължава да потърси представител на дружеството на координатите, посочени на www.ferratum.bg, в 30-дневен срок от връщането на усвоения заем до падеж от Участника . Ако не го направи, Клиентът губи правото си да получи награда-ваучер за кредита, за който уникалният код е използван. Стойността на предоставяната от “Фератум България“ ЕООД награда по Раздел 6. не надвишава 100 лв.

Раздел 8. Получаване на подаръка
Подаръкът (ваучер) се получава лично от Клиента при попълнен приемо-предавателен протокол или срещу обратна разписка, удостоверяваща получаването на ваучера. Ваучерът се получава чрез доставка от спедиторска компания на адреса по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от кредитополучателя. Ferratum изпраща ваучера чрез избрана от него спедиторска компания.

Раздел 9. Публичност
Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на промоцията на следната страница: https://www.ferratum.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. С участието си в тази промоция, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват, включително техните срокове и условия.

Раздел 10. Защита на личните данни. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни. Участниците в промоцията изрично и доброволно дават съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва /използва личните им данни, до които Дружеството е получило достъп по повод участието им в промоцията, само за целите, свързани с нея и организирана от „Фератум България” ЕООД. Дружеството няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън промоцията, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие, че спечелилият участник е известен за това предоставяне. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. „Фератум България” ЕООД притежава удостоверение за опериране като небанкова финансова институция от БНБ, както и удостоверение за Администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

Раздел 11. Прекратяване на промоцията
Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с „Раздел 9. Публичност“, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които да осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. При прекратяване на промоцията няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация след датата на прекратяване на промоцията

Раздел 12. Заключителни разпоредби
Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.ferratum.bg

Раздел 13.Спорове.
Всеки спор възникнал между Организатора и участниците в настоящата промоция се решават чрез извънсъдебно споразумение между страните. Ако такова не бъде постигнато , спорът се отнася пред компетентния български съд в град София с цел защита на законни права и интереси. НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СА ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Sorry, there are errors on the page: