Kредит на вноски

                                           Общи условия

 

Уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството потребителски кредити

 

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, (по-нататък наричано „ Дружеството”) и клиентите – физически лица (по нататък наричани „Кредитоискател“ или „Кредитополучател”) във връзка с предоставянето на потребителски кредити от Дружеството и свързаните с тях отношения.

1.2. Общите условия се поставят на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на Дружеството и са на разположение на интернет страницата: www.ferratum.bg. Преди сключване на Договора,  Кредитоискателят се запознава с тях и когато подписва договор за потребителски кредит („Договора“), подписва и тях, изразявайки своето съгласие с ОУ.

1.3. Общите условия са задължителни за клиентите и представляват неразделна част от договорите за потребителски кредит, като се приемат и подписват от Кредитополучателите при спазване на процедурата по чл. 6.3 по-долу.

1.4. За да бъде разгледано заявлението на Кредитоискателя, последният е длъжен да предостави всички изисквани от Дружеството данни, информация и обезпечения (ако такива са необходими за одобряването на потребителския кредит).

1.5. Кредитът се предоставя по искане на  Кредитоискателя и подлежи на предварително одобрение от Дружеството, съобразно описаните по-долу правила. Подаването на Искане за потребителски кредит и представянето на информация от Кредитоискателя и нейното получаване от Дружеството не задължава последното да предостави потребителски кредит.

 

МОЛЯ, преди да започнете да използвате услугите, предоставени от „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД прочетете внимателно тези условия и заявете своето съгласие с тях, по точно указания по-долу начин.

 

2. Дефиниции

Посочените по-долу термини ще имат следното значение в Общите условия и Договора за потребителски кредит:

Кредитоискател - дееспособно физическо лице с постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България, на възраст от 21 до 70 години, което желае да сключи с Дружеството Договор за потребителски кредит, за целите на което е подало Искане за потребителски кредит;

Кредитополучател - Кредитоискател, чиeто Искане за потребителски кредит е одобрено от Дружеството и който е сключил с Дружеството Договор за потребителски кредит и отговаря на останалите изисквания на тези Общи условия.

Дружеството - юридическото лице - „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200599406, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1712, Младост -3, бул. Александър Малинов № 51, вх. А ет. 9, офис № 20, осъществяващо като основна дейност предоставяне на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции при БНБ;

Страни – Дружеството и Кредитополучателя заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „ Страни”;

Потребителски кредит – определена в Договора между страните сума пари, предоставена от Дружеството на Кредитополучателя, която последният следва да върне в сроковете и при условията уговорени от страните.

Лихва (възнаградителна лихва) – уговореното между Дружеството и Кредитополучателя възнаграждение за предоставянето на кредита. Лихвата за предоставяне на кредита остава непроменена през целия срок на договора. Точния размер на лихвата е посочен в индивидуалните условия на Договора за потребителски кредит и погасителния план към него.

Искане/заявка/регистрационна форма за отпускане на потребителски кредит – стандартизирана форма за отпускане на кредит, съдържаща лични данни на Кредитоискателя, сума на искания потребителски кредит, срок за ползване на кредита и други условия, необходими за преценката на Дружеството по отношение на одобрението на кредита;

Договор за потребителски кредит – индивидуалните уговорки (срок, размер на кредита и др.) между Дружеството и Кредитополучателя, направени в съответствие с приложимата нормативна уредба в Република България. Договорът за потребителски кредит, ведно с погасителния план към него и Общите условия съставляват едно цяло – договореността между страните по кредита.

Погасителни вноски –вноски, дължими от Кредитополучателя в изпълнение на задължението му за връщане на получената сума по Договор за потребителски кредит и съдържащи определени части главница и лихви.

Общи условия - настоящите общи условия за използване услугите, предоставяни от Дружеството, които се прилагат във взаимоотношенията му с неговите клиенти, съкратено наричани „ ОУ” или „OU”. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в индивидуалния Договор за потребителски кредит, се прилагат разпоредбите на сключения Договор.

Мобилен канал за връзка – кратък СМС номер - 1917, на който Кредитоискателите на Дружеството изпращат чрез Идентификационния си номер Искане за отпускане на потребителски кредит, и от който Дружеството изпраща обратна информация на Идентификационния номер на Кредитоискателя относно получената заявка за отпускане на кредит.

WEB-страница – обособено място в световната Интернет мрежа, на което е разположен уебсайтът на Дружеството, www.ferratum.bg,  съдържащ файлове и информация за предоставяните от Дружеството услуги.

Телефонна линия – телефонен номер – 0700 11 088, на който Кредитоискателят може да подаде Искане за отпускане на потребителски кредит по реда на чл. 3.4.4 от настоящите Общи условия.

Съгласие за сключване на договор за потребителски кредит – изричното съгласие на Кредитополучателя, да сключи Договор за потребителски кредит при условията на настоящите Общи условия, предоставено по реда на чл.6.3, след получаване на което от страна на Дружеството, Договорът за потребителски кредит се счита сключен;

Партньорски офиси – офиси на дружества, с които Дружеството има сключени договори за подпомагане промотирането и предоставянето на услугите, съгласно тези Общи Условия. Информация за партньорските офиси е налична на адрес https://www.ferratum.bg/chesto-zadavani-vprosi .

Търговски представител  – лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец (Дружеството или Партньорски офис) при извършване на търговската му дейност, свързана с отпускането на Кредита.

Код за потвърждение – персонален код, предоставян на всеки Кредитополучател, който ще се използва в настоящите и бъдещите взаимоотношения между Кредитополучателя и Дружеството, в това число, но не само за сключване на Договор за потребителски кредит и за приемане и подписване на Общите условия. Кодът за потвърждение има силата на електронен подпис на Кредитополучателя по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Страните заявяват изричното си съгласие да признават Кода за потвърждение на Кредитополучателя за негов саморъчен подпис във взаимоотношенията му с Дружеството.

Идентификационен номер – мобилен телефонен номер, от който Кредитоискателят изпраща Искане за потребителски кредит по Мобилния канал за връзка или по Телефонната линия  . Страните се съгласяват, че във взаимоотношенията между тях (настоящи и бъдещи), изявленията, направени до Дружеството от този Идентификационния номер са изявления на Кредитополучателя. Изходящите от Идентификационния номер на Кредитополучателя съобщения със съдържание, посочено в настоящите Общи условия ще имат силата на електронни изявления, удостоверени с електронен подпис на Кредитополучателя по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Изпратените от Дружеството на Идентификационния номер на Кредитополучателя съобщения във връзка с потребителския кредит ще се считат за получени от Кредитополучателя. Страните заявяват изричното си съгласие да признават изходящите от Идентификационния номер на Кредитополучателя съобщения със съдържание, посочено в настоящите Общи условия за еквивалентни на съответни саморъчно подписани изявления от Кредитополучателя.

Гарант – одобрено от Дружеството юридическо или физическо лице, което въз основа на договор за поръчителство се задължава в полза на Дружеството да гарантира изпълнението на задълженията на Кредитополучателя на Дружеството по конкретен Договор за потребителски кредит. Информация за Гаранти, които принципно биха отговорили на условията на Дружеството за одобрение е достъпна на WEB страницата на Дружеството.

Поръчител – е одобрено от Дружеството физическо лице, предложено от Кредитополучателя, което въз основа на договор за поръчителство се задължава в полза на Дружеството да гарантира изпълнението на задълженията на Кредитополучателя към Дружеството по Договора за потребителски кредит.

Отстъпка - отстъпка, предоставена по преценка на Дружеството, под формата на облекчения на лихвата по кредита. Информация за предлаганите отстъпки е достъпна на WEB страницата на Дружеството, може да бъде изпратена по електронен път – на посочения от Кредитополучателя електронен адрес и/или идентификационен номер.

Тарифа - списък с посочен лихвен процент, такси или други разходи, в случай че има такива, дължими на Дружеството от Кредитополучателя, съгласно условията на Договора за потребителски кредит. Тарифата е достъпна на WEB страницата на Дружеството и може да бъде изменяна от Дружеството през целия срок на Договора за потребителски кредит, в съответствие с процедурата посочена в чл 16.7 от настоящите Общи условия.

Такси - таксите, дължими от Кредитополучателя, съгласно настоящите Общи условия и Договора за потребителски кредит, посочени в Тарифата.

Принципи на обработката на лични данни на клиенти - Принципите на обработката на лични данни на клиенти описват как Фератум обработва личните данни на клиентите си и на всички други субекти на данни във връзка с услугите, предлагани от Фератум. Тези принципи се прилагат, ако клиентът използва, е използвал, или е изразил намерение да използва, или клиентът или друг субект на данни е свързан по друг начин с продуктите и услугите, предоставяни от Фератум, включително преди тези принципи да влязат в  сила.

 

3. Условия и ред за кандидатстване за предоставяне на потребителски кредит.

3.1. Дружеството предоставя на Кредитоискателите потребителски кредити по реда и начина, уговорен в настоящите Общи условия.

3.2. С подаването на Искането за кредит, Кредитоискателят декларира, че всички данни и обстоятелства, посочени в Искането(независимо от начина на неговото подаване) са точни, пълни и верни.

3.3. В случай, че Кредитоискателят предостави неверни данни, Дружеството има право, в зависимост от момента на узнаване на този факт, или да откаже сключването на договор и предоставянето на кредит, или да прекрати договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на сумата на кредита, заедно с дължимата лихва, разходи и всички такси за отпускане на потребителския кредит.

3.4.  Кандидатстването за потребителски кредит може да се извърши  по някой от следните начини:

3.4.1. Попълване на електронна форма за регистрация – Искане/заявка за отпускане на потребителски кредит, намираща се на WEB - страницата на Дружеството, (www.ferratum.bg, www.barzakasa.bg, www.e-cash.bg, www.ekspresnakasa.bg, www.luckycredit.bg).

3.4.2. Подаване на Искане за отпускане на потребителски кредит в Партньорски офис или със съдействието на Търговски представител.

3.4.3. Изпращане от Кредитоискателя на СМС съобщение - Искане за отпускане на потребителски кредит, посредством Мобилния канал за връзка от Идентификационния му номер. Цената на СМС съобщението е 0,30 лв.

В съдържанието на СМС съобщението Кредитоискателят посочва следните данни, отделени с разстояние между тях, в определената по-долу последователност:

(a) FER PRIEMAMOU (с което Кредитоискателят заявява, че се е запознал с Общите условия и преддоговорната информация по чл. 4 от настоящите ОУ, достъпни на WEB-страницата на Дружеството, изразява своето съгласие с тях; в случай, че което и да е от посочените обстоятелства не е налице, Кредитоискателят не подава Искане за отпускане на потребителски кредит);

(б) сума на потребителския кредит, за който Кредитоискателят кандидатства пред Дружеството;

(в) срок за връщане на потребителския кредит, изразен в цифри;

(г) име, презиме и фамилия;

(д) единен граждански номер

(е) номер на документ за самоличност (лична карта)

(ж) дата на издаване на документ за самоличност (лична карта);

(з) цифрата 1, ако Кредитоискателят желае да предостави обезпечение по чл. 5.3, б. а) от настоящите ОУ, или цифрата 2, ако Кредитоискателят желае да предостави обезпечение по чл. 5.3, б. б) от настоящите ОУ;

(и) валиден IBAN номер на банкова сметка. Кредитоискателят може да добави и думата ePay, ако желае кредитът да бъде отпуснат чрез системата за електронни плащания „ePay“.

Кредитоискатели, на които вече е бил отпускан потребителски кредит от Дружеството, включват само информацията по букви (а), (б), (в), (д), (з), (и).

 

Ако в СМС съобщението Кредитоискателят посочи, че желае да предостави обезпечение по чл. 5.3., б. а) от настоящите ОУ, Дружеството изпраща необходимата информация и документи на Гаранта заедно с останалата преддоговорна информация по реда на чл. 4 от настоящите ОУ. Кредитоискателят приема условията на Гаранта, ако изрази съгласие за сключването на Договор за потребителски кредит по реда на чл. 6.3 от настоящите ОУ.

 

Ако в СМС съобщението Кредитоискателят посочи, че желае да предостави обезпечение по чл. 5.3., б. б) от настоящите ОУ, той дава съгласието си Дружеството да се свърже с него на Идентификационния му номер за посочване на данните на Поръчителя.

 

3.4.4. По телефон – Кредитоискателят може да подаде Искане за отпускане на потребителски кредит чрез директно телефонно обаждане към Телефонната линия от Идентификационния му номер, или когато служител на Дружеството се е свързал с него на Идентификационния му номер. И в двата случая служителят на Дружеството уведомява Кредитоискателя за търговския характер на обаждането и че разговорът ще бъде записан. При подаване на Искане за отпускане на потребителски кредит по телефона, на Кредитоискателя се предоставя следната информация: а) размер на предоставената сума по Договора; б) лихва по Договора; в) такси по Договора, ако има такива; г) дата на изплащане; д) годишен процент на разходите; е) възможността за упражняване на право на отказ от Договора; ж) общата дължима сума по Договора; з) друга относима информация.

3.4.5. На Cashterminal - кандидат Заемополучателят може да подаде молба за заем директно през терминали на Cashterminal като собственоръчно въведе данните си по лична карта, телефон за контакт, собствен и валиден email адрес.

3.4.6. През официална електронна страница на Партньор на Дружеството, където е поставена апликационна форма за изпращане на молба за заем идентична на използваната форма за кандидатстване за заем, която се намира на официалната страница на Дружеството. 

 

 

При кандидатстване за отпускане на Кредит по някой от посочените по-горе начини, Кредитоискателят попълва/заявява пълни и верни данни и собственоръчно  подписва по реда на чл.6.3, предоставените данни и своето запознаване, съгласие и приемане на настоящите Общи условия и индивидуалните условия на Договора за потребителски кредит. Кредитополучателят декларира, че информацията, предоставена в Искането за отпускане на кредит е вярна и точна и че е запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация, която носи по чл. 313 Наказателния кодекс на Република България.

3.5. С изпращането на Искането за кредит,  Кредитоискателят упълномощава Дружеството да извършва проверки в Национален Осигурителен Институт, държавните регистри, кредитните учреждения, при телефонните оператори и др., относно достоверността на представените от него данни и съответствието им с Общите условия. В случай, че Кредитоискателя не е съгласен с това упълномощаване, той не изпраща до Дружеството Искане за кредит;

3.6. Със съгласяването си с тези Общи условия, Кредитополучателят потвърждава, че: 1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора; 2) осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; 3) осведомен е, че лихвената ставка по потребителския кредит в друга финансова институция или банка може да бъде по-ниска от предложената от Дружеството и независимо от това Кредитополучателят желае да получи потребителски кредит от Дружеството; 4) Дружеството не го е принуждавало да взима потребителски кредит и по негово желание му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е отговорило на всички въпроси, свързани с дадения Договор; 5) той не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; 6) предоставил е на Дружеството цялата действителна информация за своето икономическо положение и целите на използване на Кредита; 7) че е съгласен разговорът с него да бъде записан, когато е избрал да подаде Искане за отпускане на потребителски кредит чрез директно телефонно обаждане към Телефонната линия; 8) че е съгласен служители на Дружеството да се свързват с него на Идентификационния му номер за целите на сключването на Договор. В случай, че което и да е от горните обстоятелства не е налице,  Кредитоискателят не подава Искане за кредит.

3.7. Дружеството си запазва правото, след разглеждане на Искането за отпускане на кредит да предложи на Кредитополучателя различни условия за сключване на договор, като например по-кратък срок за връщане или по-нисък размер на кредита, както и да предложи на Кредитополучателя сключване на Договор за кредит без предоставянето на обезпечение. В случай, че Дружеството откаже на Кредитополучателя предоставянето на кредита, то не е длъжно да обосновава  отказа си.

3.8. С приемането на Общите условия, извършено по реда на чл.6.3 Кредитополучателят потвърждава, че е запознат с предлаганите от Дружеството Общи условия и е съгласен с техните разпоредби.

 

4. Преддоговорна информация

4.1. Дружеството, съответно Партньорският офис и Търговският представител са длъжни, спазвайки сроковете по чл.8, ал.1 от ЗПК или съответно, в случай на предоставяне на финансови услуги от разстояние, сроковете по чл.8, ал.10 от ЗПК, да предоставят на Кредитополучателя преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя кредит под формата на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит, както и всяка друга информация, която считат за необходимо да предоставят.

4.2. Преддоговорната информация по 4.1. се предоставя на WEB страницата на Дружеството; по електронен път – на посочения от Кредитоискателя електронен адрес; или писмено на хартиен или друг траен носител. Получаването й от Кредитоискателя се удостоверява по установения между Страните начин на комуникация.

 

5. Условия за предоставяне на потребителски кредит. Възможност за повишаване на кредитоспособността чрез предоставяне на обезпечение

5.1. Преди сключване на договора за Потребителски кредит, Дружеството оценява кредитоспособността на Кредитоискателя, въз основа на достатъчно информация, в това число информация, получена от самия Кредитоискател, и ако счете за необходимо извършва справка в Централния кредитен регистър или в други бази данни, използвани в Република България за оценка на кредитоспособността на Кредитополучателите.

5.2. При оценката на кредитоспособността на  Кредитоискателя, Дружеството взима предвид и предложените в полза на Дружеството обезпечения по кредита.

5.3. За да повиши кредитоспособността си и с това да повиши вероятността да бъде одобрен кредитът от Дружеството, Кредитоискателят може да предложи едно от следните обезпечения:

(а) обезпечение, предоставено от Гарант, във формата на договор за  поръчителство;

(б) обезпечение, предоставено въз основа на договор за поръчителство, от Поръчител - предложено от Кредитоискателя и одобрено от Дружеството физическо лице.

5.4. Кредитоискателят самостоятелно и свободно, по свое собствено усмотрение избира вида на предпочитаното от него обезпечение и посочва това в Искането за потребителски кредит.

5.5. Предложеното от Кредитоискателя обезпечение не задължава Дружеството да одобри обезпечението, както и да предостави поискания от Кредитоискателя потребителски кредит.

5.6. В случай, че Дружеството одобри предоставеното в негова полза обезпечение, уговорката в полза на Дружеството става неотменима от страна, както на Кредитополучателя, така и на лицето, предоставило обезпечението. Одобрението на обезпечението от Дружеството се извършва чрез одобрението на Потребителския кредит, за което Дружеството уведомява Кредитополучателя.

5.7. След преценка на кредитоспособността на Кредитоискателя, Дружеството може да одобри потребителския кредит и без да е необходимо Кредитополучателя да предоставя каквото и да е обезпечение.

5.8. Поръчителят/Гарантът е задължен солидарно с Кредитополучателя. При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя, Дружеството има право да предяви претенциите си директно към Поръчителя. То не е длъжно преди предявяването им спрямо Поръчителя/Гаранта да поиска удовлетворяването им от Кредитополучателя.

 

6. Сключване на Договор, подписване на Общите условия и отпускане на Потребителски кредит

6.1. За да се пристъпи към сключване на Договора е необходимо Дружеството да е одобрило Искането за потребителски кредит на Кредитоискателя и да го е информирало за това.

6.2. Дружеството информира Кредитополучателя за одобрението на потребителския кредит по един от следните начини:

(а) чрез изпращането на СМС на Идентификационен номер на Кредитополучателя; съдържащ инструкции за начина, по който Кредитополучателя може да заяви съгласието си за конкретните условия на потребителския кредит (договорени чрез размяна на СМС съобщения между страните по Мобилния канал (когато съобщенията са до или от Дружеството) и Идентификационния номер (когато съобщенията са до или от Кредитополучателя)) и Общите условия,

(б) чрез изпращане на условията на потребителския кредит (включително индивидуалния Договор за потребителски кредит и Погасителния план) на електронния адрес, посочен от Кредитоискателя;

(в) чрез Партньорския офис, съответно Търговския представител, посредством предоставяне на хартиен или друг траен носител на индивидуалните условия и Общите условия на потребителския кредит.

С информирането на Кредитополучателя за одобрението на потребителския кредит, Дружеството изпраща и Кода за потвърждение на Идентификационния номер, посочен от Кредитоискателя.

6.3. След получаването на Одобрението за отпускане на потребителския кредит, Кредитополучателят трябва да изрази своето съгласие за сключване на Договора за потребителски кредит или Анекса към него по един от следните начини:

(а) чрез СМС от Идентификационния номер, като текстът на СМС-а задължително трябва да съдържа думите „FER PRIEMAM”. Изразеното по този начин приемане се отнася, както за индивидуалните условия на потребителски кредит, така и за Общите условия.

(б) чрез попълване на кода за потвърждение на заглавната страница на интернет адреса на дружеството www.ferratum.bg и www.barzakasa.bg. Изразеното по този начин приемане се отнася, както за индивидуалните условия на потребителския кредит, така и за Общите условия.

(в) чрез потвърждаване сключването на договора или анекса посредством потребителския профил на клиента на www.ferratum.bg

(в) чрез собственоръчно подписване от Кредитополучателя на два еднообразни екземпляра на конкретните условия на потребителския кредит и Общите условия.  

6.4. Съгласието на Кредитополучателя за сключване на Договора трябва да бъде изпратено до Дружеството в срок до 48 часа от получаването на уведомлението от Дружеството за одобрение на потребителски кредит.

6.5. В случай, че Кредитополучателят не потвърди сключването на Договора или Анекса към него по начина определен в чл. 6.3  и/или в посочения в чл. 6.4 срок, се счита че Договорът за потребителски кредит не е сключен между страните.

6.6. След изпращане на съгласието за сключване на Договора или Анекса към него от Кредитополучателя (по съответния начин, определен в чл.6.3 и в срока по чл.6.4), Договорът за потребителски кредит/Анексът се счита за сключен и обвързва страните. Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на Договора за  потребителски кредит/Анекса потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на сумата по кредита по избрания от Кредитополучателя начин.

6.7. През целия срок на действие на договора му с Дружеството, всеки Кредитополучател има право, ако изрично поиска, да получи на хартиен носител договора си за потребителски кредит и Общите условия.

 

7. Начин на отпускане на потребителския кредит. Промяна в общия размер на потребителския кредит. Валута на Кредита

7.1. Дружеството отпуска потребителски кредит по начина, избран от Кредитополучателя.

7.2. По свое желание Кредитополучателят, след сключване на Договора, може да заяви допълнителна, незадължителна услуга като поиска увеличаване на общия размер на отпуснатия вече Кредит, по реда, предвиден в 3.4. В тези случаи Дружеството извършва нова оценка на кредитоспособността на Кредитополучателя като в зависимост от резултата отхвърля или одобрява искането за увеличение. В случаите, когато Дружеството е одобрило искането и страните са сключили анекс за изменение на Договора, Кредитополучателят може да дължи такса съгласно Тарифата, която се заплаща с първата вноска след увеличението.

7.3. Всички плащания по Договора за потребителски кредит се извършват в български лева.

7.4. Независимо от посочената в Договора валута, в случай на девалвация на българския лев (BGN) и/или ако обменният му курс спрямо еврото (EUR) (съгласно официалния курс на БНБ, в деня на плащането) стане различен от 1.95583 български лева за 1 евро, то в съответствие с това се променят и уговорените в Договора размери на плащанията, по такъв начин, че след промяната в обменния курс, стойността на подлежащите на плащане суми по потребителския кредит (заемна сума, лихва, такси, разноски и др.) в евро да е равна на стойността в евро на тези суми предвидени в Договора, изчислени по обменния курс на БНБ към датата на превеждане на потребителския кредит на Кредитополучателя.

 

8. Лихвен процент по потребителския кредит.

8.1. Лихвата по потребителския кредит се изчислява в проценти от отпуснатата сума на кредита и е различна в зависимост от срока на кредита  (срока, в който кредита трябва да бъде върнат). Размерът на лихвения процент е посочен в преддоговорната информация,  индивидуалния Договор за потребителски кредит и погасителния план към него.

8.2. Лихвеният процент по потребителския кредите фиксиран за целия срок на потребителския кредит. Той може да се промени само ако са налице обстоятелствата по чл.7.3. и в размерите, определени в същия член.

8.3. В случай, че Кредитополучателят е избрал комуникацията по отношение на потребителския кредит да се извършва по Мобилния канал, Телефонната линия или по друг начин, вследствие на което са извършени разходи, Кредитополучателят заплаща и всички тези разходи, включително, но не само: разходи за превеждане на Потребителския кредит по сметката на Кредитополучателя, разходите за изпращане на текстовото съобщение (SMS), евентуалните разходи за банковия превод за връщането на Потребителския кредит и др. Изпращането на едно текстово съобщение (SMS) към Мобилния канал струва на Кредитополучателя 0,30 лева.

 

8.4. Годишният процент на разходите по всеки кредит и общата сума дължима от Кредитополучателя към момента на сключване на Договора за потребителски кредит (т.е. информацията по чл.11, ал.1 т.10 от ЗПК), се посочва в Договора.

 

9. Срок на потребителския кредит. Връщане (погасяване) на  кредита

9.1. Срокът на потребителския кредит започва да се брои от деня на превеждане на сумата по кредита на Кредитополучателя.

9.2. Срокът за връщането на Потребителския кредит може да бъде от 2(два) до -12(дванадесет) месеца.

9.3. Потребителският кредит се издължава от Кредитополучателя на месечни погасителни вноски, дължими на падежни дати(дати на плащане), посочени в погасителния план, приложен към Договора за потребителски кредит.

9.4. Кредитополучателят може да върне получения потребителски кредит, ведно с дължимата Лихва по кредита, както и всички други дължими суми по следните начини:

(a) като ги преведе по някоя от следните банкови сметки на Дружеството:

Пощенска Банка:                  IBAN: BG19BPBI79421079675801                         BIC: BPBIBGSF

ДСК Банка:                           IBAN: BG58STSA93000017251466             BIC: STSABGSF

 

 (б) като използва услугите на EasyPay и в избран от него офис на EasyPay, преведе дължимите суми по микросметката на Дружеството, като посочи клиентския идентификационен номер (КИН) на Дружеството: 2555964534

(в) чрез Процесингова системa, чрез пощенски паричен превод, чрез Cpay или плащане в брой на Cashterminal;

9.5. При плащане на суми по договора за кредит, Кредитополучателят трябва да посочи номера на договора за кредит.

9.6. Всички плащания се смятат за извършени в момента на постъпването им в банковата сметка на Дружеството.

9.7. Кредитополучателят има право предсрочно да върне (погаси) сумата на Кредита. При предсрочно връщане на Кредита, Кредитополучателят освен заемната сума и натрупаната до датата на предсрочното погасяване лихва и разходи, разноски и други пращания, дължи на Дружеството заплащане на обезщетение за предсрочно погасяване в размер, посочен в Тарифата. Кредитополучателят е длъжен да уведоми Кредитора в писмена форма за желанието си да погаси предсрочно задължението си по сключения Договор за кредит, като изрично посочи датата, на която възнамерява да изплати дължимата сума. Писменото уведомление може да бъде изпратено до електронната поща на Кредитора (info@ferratum.bg) или да бъде попълнена на място в офиса на Дружеството или в Партньорски офис. След получаване на писмено уведомление от страна на Кредитополучателя, Кредиторът незабавно преизчислява и уведомява Кредитополучателя за Общата дължима сума до пълното погасяване на задължението към Дружеството. Когато погасяването е в резултат на плащане по застрахователен договор, чиято цел е да гарантира връщането на кредита, такова обезщетение не се дължи.

9.8. Кредитополучателят има право при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит

9.9. Кредитополучателят има право да получи извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят, без погасяване на главницата;

 

10. Други разходи по просрочени плащания.

10.1. При забава, Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода на забавата върху неиздължената в срок сума по кредита, ведно с направените за събирането й разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на Дружеството до окончателното изплащане на задължението.

10.2. В случай, че Кредитополучателят изпадне в забава и не върне всяка от дължимите вноски по кредита до 5-ия ден от  съответната падежна дата, посочена в погасителния план, Дружеството има право да прехвърли просроченото задължение на  дружество(агенция) за събиране на вземания. За отлагане на прехвърлянето с 20 дни, Кредитополучателят дължи на Дружеството такса в размер, посочен в Тарифата.

10.3. В случай, че Кредитополучателят изпадне в забава и не върне всяка от дължимите съгласно погасителния план вноски по кредита до 10 дни след съответната падежна дата, посочена в погасителния план, Дружеството му изпраща напомнително писмо, за което Кредитополучателят заплаща такса в размер, посочен в Тарифата. Писмото се изпраща до адреса и/или адресите на Кредитополучателя (постоянен, настоящ и/или адрес за кореспонденция).

10.4. В случай, че Кредитополучателят изпадне в забава и не върне всяка от дължимите вноски по кредита до 15 дни след съответната падежна дата, посочена в погасителния план, Дружеството му изпраща второ напомнително писмо, за което Кредитополучателя заплаща такса в размер, посочен в Тарифата. Писмото се изпраща до адреса и/или адресите на Крдитополучателя (постоянен, настоящ и/или адрес за кореспонденция).

10.5. В случай, че Кредитополучателят изпадне в забава и не върне всяка от дължимите вноски  на кредита  до 20 дни след съответната падежна дата, посочена в погасителния план,  Дружеството, при спазване на нормативните изисквания, ще започне процедура за събиране на вземането си спрямо Кредитополучателя по съдебен ред. За отлагане на започването на съдебна процедура за събиране на вземания с 10 дни, Кредитополучателят дължи на Дружеството такса в размер, посочен в Тарифата.

10.6.  Кредитополучателят е длъжен да информира в писмена форма Дружеството до 60 дни след съответната падежна дата, посочена в погасителния план, в случай че не може да направи плащане, с което да покрие вече дължимите вноски по Договора. Информирането от страна на Кредитополучателя следва да бъде осъществено посредством официално писмо на адреса за кореспонденция на Дружеството. В случай, че Кредитополучателят изпадне в забава 60 дни след съответната падежна дата и до този момент не е информирал Дружеството за обективната си невъзможност да направи плащане, Кредитополучателят дължи на Дружеството такса в размер, посочен в Тарифата.

10.7. При частично плащане, в случай че платената сума е недостатъчна за погасяване на цялата вноска по кредита, реда на погасяване на задължението е следния: обезщетителни лихви(неустойки), начислените и дължими възнаградителни лихви, дължимата просрочена главница, редовната лихва и редовната главница.

10.8. Дружеството има право да изиска от Кредитополучателя да заплати всички разходи, извършени вследствие на неизпълнението на Договора за потребителски кредит.

10.9. Кредитополучателят приема безпрекословно да изплати целия Кредит и произтичащите от Договора разходи за принудителното събиране на задължението, както и да обезщети Дружеството за разходите, свързани с поръчаните от Дружеството услуги по събирането на задължението.

 

11. Отговорност

11.1. Кредитополучателят се задължава да не разкрива своя Код за потвърждение на трети лица. В случай, че Кредитополучателят загуби или забрави своя Код за потвърждение, той трябва незабавно да уведоми Дружеството. С подписването на Договора за потребителски кредит и Общите условия (включително и подписването чрез Кода за потвърждение), Кредитополучателят заявява съгласието си, че ако не изпълни задължението си за уведомяване на Дружеството, той ще поеме изцяло за своя сметка всяка отговорност за всяко действие/бездействие свързано с използването на неговия персонален Код за потвърждение

11.2. Кредитополучателят се задължава да не разкрива на трети лица значението и начинът на употреба на Идентификационния номер при взаимоотношенията му с Дружеството. В случай, че Кредитополучателят разбере за неправомерно използване на Идентификационния му номер, той трябва незабавно да уведоми Дружеството. С подписването на Договора за потребителски кредит и Общите условия към  него, Кредитополучателят заявява съгласието си, че поема изцяло за своя сметка всяка отговорност за всяко действие/бездействие свързано с използването на неговия Идентификационен номер. В случай, че Кредитополучателят промени или закрие Идентификационния номер, той е длъжен незабавно (не по-късно от 1 ден от промяната/закриването) да уведоми Дружеството за нея и да предостави друг Идентификационен номер. В противен случай, съобщенията, изпратени от Дружеството на последния му известен Идентификационен номер на Кредитополучателя ще се считат за получени от него.

11.3. Кредитополучателят няма право да прехвърля каквито и да било свои права (в това число вземания), произтичащи от или свързани с Договора или отношенията му с Дружеството.

11.4. Кредитополучателят е длъжен да компенсира Дружеството за всички вреди, които Дружеството е понесло в резултат на предоставената от Кредитополучателя невярна или непълна информация или нарушаването на Договора.

11.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на Кредитополучателя в резултат на случаи, които то не е могло самостоятелно да контролира и ликвидира. Дружеството не отговаря за причинени вреди на Кредитополучателя, ако тези са обусловени от пречки в работата на телекомуникационните средства за връзка (работата на мобилните оператори), сривове, закъснение на изпращането на текста и/или загубването на текстовото съобщение, както и от изпращането на лъжливи сведения.

11.6. Страните не носят отговорност за неизпълнението на своите задължения в случай на непреодолима сила (force majeure). Под непреодолима сила се разбират случаите, които се явяват непредвиден фактор и на които Страните не могат да повлияят, например, ако изпълнението на Договора е възпрепятствано от природно бедствие, стачки, срив в електроснабдяването, ограничителни правни актове на правителството или органите на Европейския съюз, метежи, саботаж, въстание, война или други подобни обстоятелства, които стават причина за забавяне на изпълнението от дадената Страна на приетите по Договора задължения. Неизпълнението на задълженията вследствие на обстоятелства, предизвикани от непреодолима сила, се смята за уважително, при условие че Страната по Договора е положила всички сили за предотвратяването на такава ситуация, при което изпълнението на задълженията следва да бъде продължено веднага, щом отпаднат обстоятелствата, предизвикващи непреодолимата сила.

 

12. Право на отказ от договора

12.1. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за кредит, като уведоми писмено Дружеството в 14-дневен срок от сключването на Договора. В случай че Кредитополучателят упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на Дружеството получената заемна сума (главницата) и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Дружеството за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за потребителски кредит лихвен процент. Срокът за връщане на кредита започва да тече от датата на получаването на уведомлението на Кредитополучателя за упражняване на правото му на отказ.

12.2. За легитимното упражняване на правото на отказ следва да бъде изпратено уведомление в писмена форма на следния адрес: 1712 София, Младост -3, бул. Александър Малинов № 51, вх. А ет. 9, офис № 20

12.3.В уведомлението за отказа от Договора е необходимо да бъде посочено:

  • името и Идентификационен код на Кредитополучателя, предоставен от Дружеството чрез СМС при сключване на Договора, както и точния номер на Договора за потребителски кредит;
  • Заявление за отказ от Договора и възстановяване на сумата по потребителския кредит;
  • дата и място на съставяне на заявлението;
  • подпис на съставителя.

12.4. В случай, че Кредитополучателят не се възползва от правото си по чл. 12.1. от настоящите Общи условия в предвидения за това срок, той окончателно губи тази възможност.

 

13. Предсрочна изискуемост

13.1. При непогасяване изцяло или отчасти на главницата, лихвата, разноските, разходите или таксите по Потребителския кредит, както и при неизпълнение на което и да е друго задължение по сключения Договор за Потребителски кредит или по тези Общи условия, вземането на Дружеството за възстановяване на целия кредит става изцяло предсрочно изискуемо, без да се прекратява действието на договора.

13.2. Освен в изброените в предходната алинея случаи, кредитът става предсрочно изискуем и в следните случаи:

(а) Кредитополучателят предостави на Дружеството невярна информация, както при процедурата за заявяване и одобряване на кредита, така и по време на обслужването на кредита;

 (б) когато обезпечението (ако такова е предоставено) се окаже, недостатъчно.

13.3. При настъпване на обстоятелствата по предходните алинеи, Дружеството уведомява Кредитополучателя, че е обявило кредита за предсрочно изискуем поне по един от долуописаните начини:

            13.3.1 Посредством текстово съобщение изпратено до личния мобилен телефон на Кредитополучателя, който е посочен от него по време на кандидатстване за кредит.

13.3.2  Посредством email изпратен до персоналния електронен адрес на Кредитополучателя, който е посочен от него по време на кандидатстване за кредит.

13.3.3 Посредством писмо, изпратено до адреса по регистрация на Кредитополучателя.

 

13.4. Изискуемият кредит се събира по установения в закона ред, включително чрез реализиране на обезпечението (ако има такова).

 

14. Прекратяване на Договора за потребителски кредит

Договорът за Потребителски кредит  се прекратява:

  1. С погасяването (връщането) на Кредита от страна на Кредитополучателя, Гаранта, Поръчителя или друго лице;
  2. С отказ на Кредитополучателя от Договора, извършен в срока и по реда, определен в чл.12.
  3. С изтичане на срока, ако не е уговорено друго;
  4. В други случаи предвидени в настоящите Общи условия, Договора и нормативната уредба.

 

15. Защита на личните данни

15.1. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят е дал своето съгласие Дружеството да събира, обработва и съхранява личните му данни, до които е получило достъп за целите на сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни на лица или институции.

15.2. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят е дал своето съгласие Дружеството да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина (в това число и извън Европейския Съюз и Европейското Икономическо пространство), включително да използва и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата на ФЕРАТУМ (Ferratum Group), както за целите на изпълнението на сключения Договор, така и за преценка на кредитната му история (скорингови компании и др.) – и/или за принудителното събиране на вземания (дружества за събиране на вземания и др.) и/или за други законни цели.

15.3. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят декларира, че му е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния Договор за потребителски кредит.

15. 4. С попълването на искане за кредит, Кредитополучателят декларира, че е уведомен, че има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително: да изисква потвърждение от администратора на лични данни за това, дали отнасящите се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска от администратора на личните му данни заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни

15.5. С попълването на искането за кредит, Кредитополучателят декларира, че е запознат с Принципите на обработката на лични данни на клиенти, които съдържат допълнителна детайлна уредба на целите, сроковете и начина на обработване и съхранение на лични данни във връзка с услугите, прелагани от Дружеството.

 

 

16. Допълнителни разпоредби. Уреждане на спорове

16.1. Всички уведомления и изявления по сключен Договор за потребителски кредит трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, е-mail, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, достигнат до адресите на Кредитополучателя, посочени при сключване на Договора. В случай, че Кредитополучателят промени адреса си, той е длъжен да уведоми писмено Дружеството като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени.

16.2. В случай, че Дружеството получи плащане от Кредитополучателя, което не е предназначено за Дружеството, Дружеството има право:

(а) в случай, че идентифицира за кого е предназначено плащането (получателя на плащането) да го преведе директно на получателя му като уведоми за това Кредитополучателя. Със сключването на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят дава изричното си съгласие за извършването на тези действия от Дружеството, както и изричното си съгласие да възстанови на Дружеството, извършените от последното разходи (ако има такива) във връзка с погрешно полученото плащане и превеждането му на получателя;

(б) в случай, че не успее да идентифицира за кого е плащането Дружеството има право да се свърже с Кредитополучателя и да го уведоми за полученото плащане.

16.3. Кредитоискателите и Кредитополучателите, както и всички други потребители на финансови услуги на Дружеството имат право да подават до Дружеството възражения и жалби във връзка с кредита. Дружеството е длъжно да се произнесе и да уведоми писмено потребителя за решението си по всяко постъпило възражение във връзка с кредита в срок до 30 дни от получаването му.

16.4. Кредитоискателите, Кредитополучателите, и другите потребители имат право да подават жалби, свързани с договори за потребителски кредит или с договори за посредничество за предоставяне на потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите – Централно управление на адрес: гр. София 1000,  пл. "Славейков" № 4А, ет. 3.

16.5. Кредитоискателите, Кредитополучателите, и другите потребители имат право да сезират помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени техните права и законни интереси. Споровете, могат да бъдат отнасяни за разглеждане  и до Секторната помирителна комисия за финансови услуги, находяща се в гр. София 1000, пл. „Славейков" № 4А, ет. 3.

16.6.    Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори, ако не могат да бъдат уредени по споразумение между Страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

16.7.    В случай, че Дружеството  промени Общите си условия или Тарифата към тях по вече сключен Договор за потребителски кредит, то то е длъжно да уведоми Кредитополучателя в 7 дневен срок след промяната, посредством обявления в офиса си, публикуване на Интернет страницата на дружеството http://www.ferratum.bg или изпращане на изрично съобщение на електронна поща или адреса за кореспонденция на Кредитополучателя.

(1) Когато Кредитополучателят не е съгласен с направените от Дружеството изменения в Общите условия или Тарифата към тях, то той може да се откаже от Договора за потребителски кредит, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Кредитополучателят упражнява правото си по предходното изречение, като изпраща до Дружеството писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на Общите условия.

(2) Измененията в Общите условия или Тарифата към тях обвързват Кредитополучателя по Договора за потребителски кредит, когато Кредитополучателят е уведомен за тях, не е упражнил правото си по ал. 1, или  ако бъдат приети от Кредитополучателя по реда на чл.6.3 по-горе.

16.8.    За неуредените в тези Общи условия и в Договора за потребителски кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Тези Общи условия са приети с решение на управителите на ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД и влизат в сила, считано от 07.04.2021 г.