За декларацията по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника по прилагането му, „Фератум България“ ЕООД изисква от своите клиенти декларация по образец, дали са видни политически личности или свързани с тях лица. Всеки клиент е свободен да избере дали да попълни декларацията, но в случай на отказ, дружеството не може да му отпусне кредит.

Декларацията се попълва по време на кандидатсване за кредит и отнема секунди. Подписването се осъществява с подписването на Договора и съпътсващите го документи. Благодарение на това, ти не отделяш допълнително време и кандидатстването за кредит, както и разглеждането на заявката, отнема същото време както преди. Всичко се случва до минути.

Ето и полезна информация за това кои са видни политически личности съгласно Закона. Това са лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 • членове на парламенти или на други законодателни органи;
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 • членове на сметна палата;
 • членове на управителни органи на централни банки;
 • посланици и управляващи дипломатически мисии;
 • висши офицери от въоръжените сили;
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 • Кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 • членове на управителните органи на политически партии;
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Свързани лица с видни политически личности са:

 • съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • Деца на видни политически личности и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • Родители и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • Брат/сестра и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видни политически личности;
 • всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.

Ако попадаш в някоя от изброените по-горе категории лица, моля, информирай ни при попълване на декларацията.

Не е пречка да ти бъде отпуснат кредит, ако си видна политическа личност или свързано с нея лице.

Подадената от теб информация се разглежда строго конфиденциално!

Повече информация може да намериш на :

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124434

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133569

Надяваме се, че информацията е била полезна и ще преминеш към следващата стъпка за кандидатстване.

Sorry, there are errors on the page: