Официални правила на промоцията „Черен петък-2020“

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Организатор на промоцията „Черен петък -2020“ e „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  (Ferratum)  и се  провежда онлайн при кандидатстване за кредит на (www.ferratum.bgwww.barzakasa.bg,www.ekspresnakasa.bgwww.luckycredit.bg,www.e-cash.bg или чрез партньорската ни мрежа.

 „Фератум България“ ЕООД е дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200599406 и седалище: 1712 СОФИЯ, жк. Младост 3, бул. Александър Малинов 51, вх. А, ет. 9, офис 20.

Решението на Организатора за провеждането на тази промоция, съгласно тези правила, е финално и е обвързващо за всички участници. Официалните правила са изработени и ще бъдат оповестени публично  на https://www.ferratum.bg

 

Раздел 2. Териториален обхват на промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на цялата страна, съобразно дейността на  „Фератум България“ ЕООД.

 

Раздел 3. Продължителност на промоцията

Промоцията стартира на 00:00ч.на  09.11.2020 г. и приключва в 24:00ч. 29.11.2020 г.

 

Раздел 4. Регистрация за  участие в промоцията

Участието в играта е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД, а именно:

  • Заем до заплата от 50 до 1000 лева.
  • Кредит на вноски от 400 до 5000 лева.
  • ЕкстраКеш – допълнителна сума към съществуващ кредит на вноски

Участник в играта може да бъде всеки, усвоил кредит от Ferratum в посочения период на играта в Раздел 3 от настоящите Правила.

 

Раздел 5. Право на участие в промоцията

Право на участие в промоцията придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което е изпълнило условието за участие, описано в   Раздел 4. „Регистрация за  участие в промоцията“.

В промоцията могат да участват лоялни клиенти, както и лица, които към момента на кандидатстване нямат активен кредит към „Фератум България“ ЕООД.

За целите на промоцията "лоялен клиент" е всяко лице, усвоило поне един кредит от "Фератум България" ЕООД и погасило задължението си в срок или в рамките на 60 дни от падежната дата.

Участниците, в промоцията, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Дружеството няма задължение да отправи промоционалното предложение до всеки клиент, отговарящ на условията за право на участие в промоцията. Предложенията се отправят на случаен принцип според техническите възможности на Фератум като Фератум се стреми предложението да достигне до максимален брой клиенти, като също така информацията се публикува и на уеб сайта на Фератум.

В играта нямат право да участват служители на „Фератум България“ ЕООД  и техни роднини по права линия без ограничения.

 

Раздел 6. Описание на промоцията

 Промоцията включва подарък под формата на 3 ваучера за пазаруване в търговската мрежа на стойност 200 /двеста/ лева. Всеки клиент, който е  усвоил кредит от Ferratum в посочения период на играта в Раздел 3 от настоящите Правила, попада автоматично в седмичната томбола за теглене на 3 награди на стойност 200 /двеста/ лева под формата на ваучер.

 Информация в кои търговски обекти може да бъде използван ваучерът е достъпна на сайта на издателя му.

Стойността на предоставяната от “Фератум България“ ЕООД награда по настоящия раздел надвишава 100 лв. 

 

Раздел 7. Механизъм на получаване на промоционалното предложение

Всеки понеделник Дружеството ще  тегли по един печеливш, като ще получи ваучер в размер на 200 /двеста/ лева. В томболата ще бъдат включвани всички клиенти, които са усвоили кредит съгласно посочения период в Раздел 3 от настоящите Правила, като всяка седмица ще бъдат изключвани от следващото теглене, участниците, които вече са спечелили, освен ако в указания период не са се възползвали от нов усвоен кредит.

Печелившите ще бъдат определени на произволен, лотариен принцип, чрез random.org. Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на Ferratum:  https://www.ferratum.bg, като организаторът може да публикува победителите и чрез своя Фейсбук (Facebook) и Инстаграм (Instagram) профил съгласно правилата за защита на личните данни.

Освен на посочената по-горе страница, организаторът на играта дава възможност за получаване на информация относно наградата и спечелилия на тел. 0700 11 088 в работни дни между 9:00 ч. и 18:00 ч.

Седмичния жреби ще се извърши на следните дати:

Седмични жребии: 16.11.2020, 23.11.2020, 30.11.2020;

Спечелилите участници ще бъдат потърсени от представител на Организатора, като по този начин ще бъдат уведомени за наградата.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с някой от печелившите и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от  датата на неговото обявяване, то същият губи право да получи  наградата си и тя се предоставя на следващия по ред изтеглен участник. Следващ по ред изтеглен участник е лице, което се определя на произволен, лотариен принцип, чрез random.org и се обявява непосредствено след изтичане на срока по предходното изречение.

 

В случай, че Участника кредитополучател упражни правото си по чл. 12 от Общите условия за отпускане на кредит до заплата и кредит на вноски, както и съгласно чл.9.7. от Общите условия за отпускане на кредит на вноски, уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние, то Ferratum не дължи изпращане на ваучер на Клиента и Клиента се съгласява, че в този случай няма да получи награда. Ако Ferratum е изпратил ваучера преди Участника да упражни правото си на отказ или предсрочно погасяване на кредита, Клиентът дължи връщане на ваучера или на неговата левова равностойност на „Фератум България“ ЕООД. Ваучерът следва да няма повреди и да не е използван. Ваучерът може да бъде върнат на адреса на централен офис: гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ 51, вх. А, етаж. 9, офис 20. Сумата може да бъде върната чрез превод по банков път по сметка BG89BPBI79421079675802 към Пощенска банка.

С приемането на награда по настоящите Официални правила със стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия Закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

С оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ, печелившият следва да предостави свои лични данни и да даде изричното си съгласие за тяхното обработване. „Фератум България“ ЕООД не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на спечелилия, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата.

 

Раздел 8. Получаване на подаръка

Подаръкът (ваучер) се получава лично от Клиента при попълнен приемо-предавателен протокол или срещу обратна разписка, удостоверяваща получаването на ваучера. 

Ваучерът се получава чрез доставка от спедиторска компания на адреса  по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от кредитополучателя. Ferratum изпраща ваучера чрез избрана от него спедиторска компания.

 

Раздел 9. Публичност

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни през целия период на промоцията на следната страница:  https://www.ferratum.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

С участието си в тази промоция, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват, включително техните срокове и условия.

 

Раздел 10. Защита на личните данни. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Участниците в промоцията изрично и доброволно дават съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва /използва личните им данни, до които Дружеството е получило достъп по повод участието им в промоцията, само за целите, свързани с нея и организирана от  „Фератум България” ЕООД.

 

Дружеството няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън промоцията, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие, че спечелилият участник е известен за това предоставяне. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

„Фератум България” ЕООД притежава удостоверение за опериране като небанкова финансова институция от БНБ, както и удостоверение за Администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

 

Раздел 11. Прекратяване на промоцията

Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с „Раздел 9. Публичност“, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които да осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

При прекратяване на промоцията няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация след датата на прекратяване на промоцията

                                                                                                     

Раздел 12. Заключителни разпоредби

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.ferratum.bg 

 

Раздел 13.Спорове.

Всеки спор възникнал между Организатора и участниците в настоящата промоция се решават чрез извънсъдебно  споразумение между страните. Ако такова не бъде постигнато , спорът се отнася пред компетентния български съд в град София с цел защита на законни права и интереси.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СА ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

 

Раздел 14.Победители.

Милена Владимирова Митова

Христина Георгиева Стефанова

Свилен Даниелов Стефанов