Информация относно декларацията по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация относно декларацията

по Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника по прилагането му, „Фератум България“ ЕООД изисква от своите клиенти декларация по образец, дали са видни политически личности или свързани с тях лица. Всеки клиент е свободен да избере дали да попълни декларацията, но в случай на отказ, дружеството си запазва правото да не сключи договор за кредит с клиента.

Декларацията се попълва по време на кандидатсване за кредит и отнема секунди. Подписването се осъществява с подписването на Договора и съпътсващите го документи. Благодарение на това, Вие не отделяте допълнително време и кандидатстването за кредит, както и разглеждането на заявката, отнема същото време както преди. Всичко се случва до минути.

Ето и полезна информация за това кои са видни политически личности съгласно Закона. Това са лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 • членове на парламенти или на други законодателни органи;
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 • членове на сметна палата;
 • членове на управителни органи на централни банки;
 • посланици и управляващи дипломатически мисии;
 • висши офицери от въоръжените сили;
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 • Кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 • членове на управителните органи на политически партии;
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Свързани лица с видни политически личности са:

 • съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • Деца на видни политически личности и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • Родители и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • Брат/сестра и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 • всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видни политически личности;
 • всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.

Ако попадате в някоя от изброените по-горе категории лица, моля, информирайте ни при попълване на декларацията.

Не е пречка да Ви бъде отпуснат кредит, ако сте видна политическа личност или свързано с нея лице.

Подадената от Вас информация се разглежда строго конфиденциално!

Повече информация може да намерите на :

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124434

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133569

 

Надяваме се, че информацията е била полезна и ще преминете към следващата стъпка за кандидатстване.