Бързи кредити без гарант

Предполагаме често си си задавал въпроса какво представлява гарантът по кредита и защо определени финансови институции и банки изискват да предоставиш поръчител, за да ти бъде отпуснат кредит, бил той ипотека, бърз кредит или още наречен потребителски кредит, бил той на вноски или до заплата, фирмен кредит, кредитна линия или друг тип кредит. 

Какво представлява поръчителят по бързи кредити?

Поръчителят гарантира плащането на дълга на кредитополучателя в случай, че кредитополучателят не изпълни задълженията си по заема. Поръчителят гарантира кредита, като залага своите активи като обезпечение. Гарантът по бързи кредити може да бъде физическо лице - твой прител, познат или роднина. Алтернативно поръчител по кредит може да стане и юридическо лице, което срещу такса да гарантира, че ти ще върнеш задълженията си и ако не го направиш да преведе пълната дължима от теб сума на кредитора и да може да търси от теб възстановяване на задължението на свой ред. 

Има ли бързи кредити без гарант?

Голяма част от компаниите, предлагащи потребителски кредити предлагат и обезпечени и необезпечени кредити, но част от необезпечените кредити се предлагат само на клиенти с доказан официален доход, добра кредитна история и история със самия кредитор. За клиенти, които не могат или не искат да докажат доходите си, имат влошена кредитна история или се нуждаят от пари по спешност, се предлагат допълнителни пакети, с които срещу допълнително заплащане могат да не предоставят гаранция. Подобни пакети понякога биват маскирани под формата на такса за оценка на кредитоспособност, изискване за сключване на застраховка живот или друг тип застраховка, по-високи лихви или такси. Компаниите предлагащи бързи кредити в България, в голяма степен предлагат продукти, изискващи предоставянето на гарант, защото се отпускат срещу извършването на минимални на брой проверки, отпускане на кредити на лица с влошена кредитна история или лица, които искат отпускане на кредит с цел извършване на рискови инвестиции. 

Kредит без гарант от Ferratum?

Ferratum отпуска бързи потребителски кредити на своите клиенти - сумата може да бъде усвоена в рамките на минути от попълването на формата за кандидстване. Нашата цел е да можем да предоставим финансова подкрепа на максимално много хора, когато се нуждаят от нея. Ние извършваме всички нужни оценки за кредитната история на лицето, неговата трудова заетост, както и възможност за изплащане на месечните вноски на база на месечния доход. Точно поради тази причина, ние изискваме всеки, кандидатстващ за бърз кредит да предостави личен гарант или да сключи договор за поръчителство с банка, професионален гарант, която да гарантира минимизаране на загуби, в случай на изпадане на лицето в несъстоятелност. Ако не можеш да плащаш вноските по своя кредит и си избрал опцията личен гарант, то той се задължава, чрез сключване на договор с Ferratum, да изплати задълженията ти, вместо теб.

На какви условия трябва да отговаря личният ми гарант?

Личният гарант трябва да отговаря следните изисквания:

1. Гарантът трябва да е платежоспособно физическо лице, навършило 18 години;

2. Гарантът трябва да работи на постоянен трудов договор от минимум 3 месеца;

3. Гарантът следва да декларира официален, регулярен доход от минимум 1500 лв;

4. Гарантът трябва да е с добра кредитна история в регистрите на ЦКР към БНБ;

5. Гарантът трябва да има лична банкова сметка.

Какво представлява банковата гаранция към бързия ти кредит от Ferratum?

Банковата гаранция се предоставя от Multitude Bank, която е одобрено юридическо лице и партньор на „ Фератум България“ ЕООД. В качеството си на гарант Multitude Bank, се задължава да гарантира изпълнението на задължението на Кредитополучателя по конкретен Договор за потребителски кредит.

Това означава, че в случай че ти не изплатиш своето задължение съгласно уговорените срокове в договор за потребителски кредит, то „Фератум България“ ЕООД ще изиска от Multitude Bank да покрие неплатената сума. Имай предвид, че при тези обстоятелства Гарантът встъпва във всички права на Кредитора („Фератум България“ ЕООД), съгласно Закона за задълженията и договорите и Общите условия към договора. При тези обстоятелства, Гарантът има право да изиска изпълнение на цялото парично задължение в това число и допълнителни разходи, произтичащи от Договора за Потребителски кредит и платени от Гаранта (Multitude Bank).

Вземи бърз кредит до минути.

Кандидатствай

 

Можеш да прочетеш и другите ни статии

Sorry, there are errors on the page: